BAGGRUND

Der bor cirka 2.900 børn under 18 år i de danske asylcentre. Nogle af dem lever med deres familie i indkvarteringscentre, mens de venter på svar på deres asylsag. Andre er kommet her alene og bor i særlige børnecentre, mens de gennemgår asylprocessen. Atter andre (i alt 65 under 18 år pr. 15. november 2017) har fået deres asylsag afvist og er indkvarteret i det nye Udrejsecenter Sjælsmark sammen med deres familie, hvor de venter på at blive tvangsudvist (klik her for at læse Ombudsmandens høringsbrev til Udrejsecenter Sjælsmark). Fælles for dem alle er, at de venter måneder og år i usikkerhed og utryghed. I alt 128 børn har levet mellem 4 og 12 år i asylsystemet - nogle af dem hele deres livVi kan give børnene en bedre opvækst.

Livet i et asylcenter præges nemlig af usikkerhed og bekymringer, og er uforeneligt med de rammer, der skal til for at sikre børn en tryg og værdig opvækst. Videnskabelige undersøgelser peger på, at både børn og voksne bliver angste, stressede og deprimerede af ventetid og uvished, og at mange års ophold i centrene uden afklaring fører til forskellige permanente lidelser.

Asylbørn skal kort sagt have lov at være børn med en så normal opvækst som muligt – og forældre skal have langt bedre muligheder for at varetage en sund og almindelig forældrerolle i asylsystemet.


LÆS MERE

Dansk Flygtningehjælp, "Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre", 10. april 2018.

Dansk Flygtningehjælp, UNHCR og UNICEF: "Når børn søger om beskyttelse", 2016. Indeholder bl.a. et kapitel om barnets bedste i den danske asylprocedure.

Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, Red Barnet, Lægeforeningen, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, "Vi svigter børn og unge med flygtningebaggrund", Dagbladet Information, 11. april 2018.

FNs Børnekomités rapport om Danmarks behandling af asylsøgende børn.

Katrine Vitus og Signe Smith Nielsen, Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand, Hans Reitzels Forlag 2011.

Michala Bendixen, "En barndom i ingenmandsland", på refugees.dk, 2. oktober 2017. En grundig gennemgang af problematikker for asylsøgende børn.

Michala Clante Bendixen, "Unødvendigt, at politikere tager asylbørn som gidsler", på Altinget.dk, 14. juni 2018.

Michael Graversen, "Nedlæg børne-asylcentrene" i Berlingske Tidene, 4.. august 2016.

Niels Nymann Eriksen, ”Når asylcentre bliver barndomshjem", i Kristeligt Dagblad, 26. september 2017.

Olav Hergel, “Mindst 120 børn har levet mellem 4 og 12 år det danske asylsystem", i Politiken, 9. juli 2017.

Olav Hergel, "Afviste asylbørn er dansk politiks kastebolde", i Politiken, 15. juli 2017.

Olav Hergel, "De afviste børn på kasernen: Historien gentager sig", i Politiken, 27. maj 2018.

Læs alle Olav Hergels artikler om afviste asylbørn i Udrejsecenter Sjælsmark her: https://politiken.dk/sjaelsmark/

Ombudsmanden, "Tilsynsbesøg på Institution Sjælsø, Udrejsecenter Sjælsmark", 13. februar 2018. 14 siders bemærkninger om børn og voksnes forhold på udrejsecentret.
Klik her for at downloade Kriminalforsorgens svar til Ombudsmandens rapport.

Tine K. Jensen, Envor M Bjørgo Skårdalsmo & Krister W Fjermestad, "Development of mental health problems - a follow-up study of unaccompanied refugee minors", Child & Adolescent Psychiatry & Mental Health 8:29, 2014.

Svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på spørgsmål stillet af MF Johanne Schmidt-Nielsen: 

 • Spørgsmål 129: Hvor mange børn under 18 år bor i Udrejsecenter Sjælsmark, og hvad er børnenes alder, opholdstid i Danmark og opholdstid på Udrejsecenter Sjælsmark? 
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Spørgsmål 384: Hvor mange af de børn i den undervisningspligtige alder, der aktuelt er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, går i skole på henholdsvis Røde Kors’ interne skole, kommunale folkeskoler, andre skoler, og hvor mange går eventuelt ikke i skole?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar
 • Spørgsmål 385: Hvilke af følgende kommuner der har erklæret sig åbne over for at tage elever, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, og hvilke der har afvist det: Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Fredensborg, Hillerød og Furesø? 
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Spørgsmål 386: Forventes antallet af børn, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, at stige mærkbart i løbet af 2018?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Spørgsmål 459: Hvor mange af de 38 børn, der undervises på Røde Kors’ skole i Lynge, har tidligere gået i den danske folkeskole?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Spørgsmål 469: Hvor mange asylansøgere er aktuelt i gang med en ungdomsuddannelse i Danmark?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar